جوک برنامه و...در جیمیز

جوک برنامه و...در جیمیز - Entertainment bot for Telegram
جوک عکس برنامه استیکر سوالات هوش بخشی از امکانات برای فارسی زبانان
Get this bot on
Like this bot ? Like/Share it!